Microsoft

Thư gửi người xin việc kỳ lạ của Google

Thư gửi người xin việc kỳ lạ của Google

Sau khi qua vòng hồ sơ, một ứng viên đã được Google gửi email nói rõ những kiểu câu hỏi có thể xuất hiện trong vòng phỏng vấn, cách chuẩn bị chúng và gợi ý tài liệu để đọc thêm.