Nhiệt kế

Cần cơ chế để bảo tồn,  gìn giữ bảo vật quốc gia

Cần cơ chế để bảo tồn, gìn giữ bảo vật quốc gia

GD&TĐ - Thủ tướng vừa quyết định công nhận bảo vật quốc gia lần thứ 5 cho 14 hiện vật/nhóm hiện vật đang được lưu giữ tại các địa chỉ văn hóa trên cả nước, nâng số lượng bảo vật quốc gia lên 118 hiện vật. Thế nhưng, cùng với niềm vui được công nhận bảo vật quốc gia là nỗi lo về việc bảo tồn, phát huy giá trị của các bảo vật ấy.