Môi trường

Học tập giúp động vật thông minh

Học tập giúp động vật thông minh

Thực tế là động vật có thể sử dụng các công cụ, có khả năng tự kiểm soát và có kỳ vọng nhất định về cuộc sống có thể được giải thích với sự giúp đỡ của một mô hình học tập mới về hành vi động vật.