Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 27/10/2014 12:14

Quy định việc sáp nhập, chia, tách trường trung học

Quy định việc sáp nhập, chia, tách trường trung học

GD&TĐ - Hỏi: Xin được hỏi, trong trường hợp nào thì được phép sáp nhập, chia, tách trường trung học? – Nguyễn Xuân Khoa tỉnh Nghệ An (nguyenxuankhoa@gmail.com)

* Trả lời:

Vấn đề bạn quan tâm chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo Điều 12 Điều lệ trường THCS, THPT và trường THPT có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định việc sáp nhập, chia, tách trường trung học phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Cấp có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập thì có thẩm quyền quyết định sáp nhập, chia, tách trường. Trường hợp sáp nhập giữa các trường không do cùng một cấp có thẩm quyền thành lập thì cấp có thẩm quyền cao hơn quyết định; trường hợp cấp có thẩm quyền thành lập ngang nhau thì cấp có thẩm quyền ngang nhau đó thỏa thuận quyết định.

Hồ sơ, trình tự và thủ tục sáp nhập, chia, tách trường để thành lập hoặc cho phép thành lập trường mới tuân theo các quy định tại Điều 11 của Điều lệ này.

Sỹ Điền