Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 28/1/2016 13:08

Quy định về điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội

Quy định về điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội

GD&TĐ - Chúng tôi là những giáo viên của tỉnh Đồng Nai. Tại Điều 63 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định về điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội. 

Chúng tôi chưa hiểu rõ lắm về quy định này của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đề nghị quý báo giải thích giúp chúng tôi hiểu tường minh hơn? - Nguyễn Tiến Cung (tiencung_giaoviendongnai@gmail.com).

* Trả lời:

Vấn đề bạn quan tâm được hướng dẫn chi tiết tại Điều 10 Nghị định số: 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ "Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc". Cụ thể: Việc điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo Điều 63 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

- Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1/1/2016.

Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2016 trở đi thì việc điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm

 

 

 

=

 

 

 

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm

 

 

 

x

 

 

 

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

 

 

 

* Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm và được xác định bằng biểu thức sau:

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của nămt

 

 

=

 

 

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm liền kề trước năm người lao động hưởng bảo hiểm xã hội tính theo gốc so sánh bình quân của năm 1994 bằng 100%

 

 

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của nămttính theo gốc so sánh bình quân của năm 1994 bằng 100%

 

 

Trong đó:

- t là năm bất kỳ trong giai đoạn điều chỉnh;

- Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm t được lấy tròn hai số lẻ và mức thấp nhất bằng 1 (một).

* Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của các năm trước năm 1995 được lấy bằng mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm 1994.

- Hằng năm, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, trên cơ sở quy định tại Khoản 2 Điều này và chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố.

Sỹ Điền