Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 1/2/2010 12:55

Chế độ thanh toán giờ dạy thay

Chế độ thanh toán giờ dạy thay

(GD&TĐ) - Quy định giáo viên THCS dạy 19 tiết /tuần. Số tiết này có tính giờ chấm bài không? nếu có thì tính như thế nào?

1 - Năm học vừa qua giáo viên chúng tôi dạy đủ 19 tiết/tuần, nhưng có hai giáo viên đi học nâng cao trình độ mổi kỳ 1-2 tháng giáo viên ở nhà dạy thay, một số đồng chí đi tập huấn, đi thi giáo viên giỏi các cấp, đi coi thi nghề v v v ... Tài chính nói đã đủ biên chế nên không thanh toán dạy thay, nhà trường chỉ thanh toán 10000đ /1tiết dạy. Vậy có đúng không? 

2 - Quy định giáo viên THCS dạy 19 tiết /tuần. Số tiết này có tính giờ chấm bài không? nếu có thì tính như thế nào?

(anhnbqbh07@gmail.com)

Trả lời:

1. Điểm b, khoản 1, mục II Thông tư liên tịch số 50/2008-BGDĐT-BNV-BTC ngày 9/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập quy định về nguyên tắc nh­ư : Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị, bộ môn thiếu định mức biên chế.

Đơn vị, bộ môn không thiếu nhà giáo theo định mức biên chế thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, thai sản theo quy định phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.

Theo thư của bạn, bạn là giáo viên và đã dạy đủ số tiết theo quy định (19 tiết/tuần), tr­ờng của bạn không thiếu định mức biên chế (Phòng Tài chính trả lời) nh­ng có giáo viên đi công tác nên phải dạy thay nên không thuộc diện đư­ợc thanh toán tiền l­ương dạy thêm giờ.

2. Về chế độ chấm bài đối với giáo viên phổ thông, trước đây được quy định tại Thông tư số 49/TT ngày 29/11/1979 của Bộ Giáo dục. Ngày 21/10/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Điều 2 Thông tư số 28 quy định, thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/12/2009 và thay thế Thông tư số 49/TT ngày 29/11/1979 của Bộ Giáo dục.

Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, bao gồm: định mức tiết dạy, chế độ giảm định mức tiết dạy và quy định các hoạt động khác quy ra tiết dạy nhưng không có quy định về chế độ chấm bài đối với giáo viên phổ thông.

Như vậy, chế độ chấm bài đối với giáo viên phổ thông, trước đây được quy định tại Thông tư số 49/TT ngày 29/11/1979 của Bộ Giáo dục nay đã bãi bỏ.

 (GD&TĐ online)