Kết nối

Chỉ được hưởng 1 lần chế độ ưu đãi trong giáo dục

Chỉ được hưởng 1 lần chế độ ưu đãi trong giáo dục

Theo quy định, không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên, học viên trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học.