Bản in

Chúng tôi nói

Thứ Bảy, 30/4/2016 07:00

Tăng cường giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ

GD&TĐ - Nhân Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Thiếu tướng Nguyễn Duy Nguyên - Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam), Trưởng ban Thư ký Hội đồng GDQP-AN Trung ương - chia sẻ về những vấn đề đặt ra với công tác QP-AN trong tình hình hiện nay.
 Thiếu tướng Nguyễn Duy Nguyên

 Vận dụng linh hoạt để chỉ đạo, tổ chức thực hiện GDQP-AN 

Từ thực tiễn vô cùng phong phú, sinh động của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và Chiến dịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã tổng kết và rút ra nhiều bài học quý giá, có giá trị thực tiễn vô cùng quan trọng, trong đó có những nội dung được vận dụng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện GDQP-AN đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Thể hiện ở một số điểm sau:

Thứ nhất, đã và đang tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo và pháp luật để điều chỉnh những vấn đề liên quan tới công tác GDQP-AN. Đến nay, có thể khẳng định hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện GDQP-AN tương đối đầy đủ, đồng bộ, nhiều văn bản đi vào đời sống xã hội có đạt nhiều hiệu quả.

Thứ hai, luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, tập huấn làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò của GDQP-AN trong đời sống xã hội. Nhằm giáo dục cho công dân về kiến thức QP-AN để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ QP-AN, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba, đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền xây dựng được thiết chế thực hiện GDQP-AN rất đầy đủ. Trong đó, GDQP-AN trong nhà trường được thực hiện linh hoạt, phù hợp với từng lứa tuổi, từng bậc học; Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng rất đa dạng, đầy đủ thành phần; Phổ biến kiến thức QP-AN cho toàn dân được làm thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương và cộng đồng dân cư.

Thứ tư, hoàn chỉnh biên soạn, phát hành đồng bộ sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu GDQP-AN; từng bước hoàn chỉnh hệ thống trung tâm GDQP-AN thuộc nhà trường quân đội, cơ sở giáo dục đại học; triển khai đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người “vừa hồng, vừa chuyên” trực tiếp làm công tác GDQP-AN, bao gồm: giáo viên, giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Thứ năm, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về GDQP-AN. Tăng cư¬ờng công tác kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng nâng cao chất l¬ượng GDQP-AN.

Thứ sáu, tham mưu để Đảng, Nhà nước ban hành quy định chế độ, chính sách, trang bị phù hợp cho GDQP-AN.

 Sinh viên khóa học GDQP-AN

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm GDQP-AN năm 2016 và những năm tiếp theo

Năm 2016, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có diễn biến phức tạp nhanh chóng và khó lường. Trong nước, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình” thúc đẩy “tự diễn biến” nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta ngày càng quyết liệt hơn.

Để tổ chức triển khai thực hiện công tác GDQP-AN tích cực, chủ động, toàn diện, có chiều sâu, ngày càng hiệu quả, rất mong cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức các cấp cần tập trung một số điểm sau:

Tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức các cấp, các ngành đối với nhiệm vụ GDQP-AN, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GD-QP-AN trong tình hình mới”; Quy định số 07-QĐ/BTCTW ngày 16/4/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên; Các bộ, ngành T.Ư, quân khu, địa phương chủ động rà soát, nắm chắc số lượng từng đối tượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN, xây dựng kế hoạch và triển khai bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo qui định.

Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng nội dung, chương trình GDQP-AN cho các bậc học theo Nghị quyết số 29/NQ-BCT của Bộ Chính trị. Chỉ đạo các Trung tâm GDQP-AN thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm GDQP-AN; liên kết GDQP-AN của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.

Các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo Sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục thuộc quyền thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQP-AN.

Đề nghị Ban Tuyên giáo T.Ư chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin báo chí trong Quân đội, Công an tiếp tục lồng ghép nội dung GDQP-AN trong các chương trình tuyên truyền nhân các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương...

Tuy chưa phải là tất cả, nhưng tôi tin rằng với những giải pháp trên, trong thời gian tới công tác giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ đồng bộ, có tính khả thi cao, hiệu quả tốt, thiết thực, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nói chung và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử nói riêng rất sâu sắc và có giá trị to lớn, thể hiện ở các điểm sau:

1. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Đã chấm dứt ách thống trị kéo dài hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, đất nước ta thoát khỏi họa chia cắt.
2. Thắng lợi đã đánh dấu bước ngoặt cơ bản, quyết định của con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra từ Chính cương vắn tắt năm 1930 - con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH). Chúng ta đã hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trên cả nư¬ớc, bảo vệ những thành quả cách mạng XHCN ở miền Bắc, đư¬a cả nước bư¬ớc vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc và CNXH; đư¬a dân tộc ta đứng vào hàng ngũ của quốc gia, dân tộc tiên phong trên thế giới.
3. Thắng lợi đã khẳng định nhân dân ta và quân đội ta đư¬ợc rèn luyện cả về phẩm chất và năng lực, càng nhận thức đ¬ược sâu sắc hơn vị trí, khả năng và sức mạnh của mình trong thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh. Thắng lợi đã nâng vị thế chính trị của Việt Nam trên thế giới lên một tầm cao mới.

4. Chiến thắng vĩ đại này, đã minh chứng cho tình đoàn kết quốc tế cao cả, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt giữa ba nư¬ớc Việt Nam, Lào, Campuchia. Thắng lợi đã làm sáng tỏ tính hiện thực, tính phổ biến của xu thế phát triển của loài người tiến bộ, góp phần động viên, cổ vũ các dân tộc bị áp bức, bóc lột, phải dũng cảm, kiên cường đứng lên chống chủ nghĩa thực dân, đem lại cơm no, áo ấm, hạnh phúc cho nhân dân mình.
5. Thắng lợi là biểu tượng cốt cách của trí tuệ, của văn hoá Việt Nam và của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đã làm nổi bật chân lý: Trong thời đại ngày nay, một dân tộc nước không rộng, người không đông, kinh tế kém phát triển, song đoàn kết chặt chẽ, đấu tranh kiên quyết dưới sự lãnh đạo của Đảng Mác-Lênin, có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH. Kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại thì hoàn toàn có thể đánh bại mọi thế lực xâm lược.

Bá Hải ghi