Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 28/10/2014 11:06

Quy định về giá, phí dịch vụ giáo dục, đào tạo

Quy định về giá, phí dịch vụ giáo dục, đào tạo

GD&TĐ - Dự thảo Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực GD&ĐT có quy định nội dung về giá, phí dịch vụ GD&ĐT.

Theo đó, đối với dịch vụ GD&ĐT sử dụng ngân sách nhà nước: Giá dịch vụ GD&ĐT được xác định trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí theo quy định.

Nhà nước quy định mức giá cụ thể hoặc khung giá phù hợp với từng loại dịch vụ giáo dục, đào tạo sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá.

Đối với dịch vụ GD&ĐT không sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị được xác định giá dịch vụ theo quy định của pháp luật về giá.

Đối với dịch vụ giáo dục, đào tạo thuộc danh mục phí, lệ phí do nhà nước quy định thì thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Về lộ trình tính giá dịch vụ, đến năm 2015, mức giá được tính như sau: Tính đủ chi phí tiền lương của toàn bộ cán bộ, giảng viên, viên chức của đơn vị;

Chi phí trực tiếp phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập hoặc hoạt động cung cấp dịch vụ, gồm: Chi phí vật tư, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, điện nước, nguyên, nhiên vật liệu và các chi phí khác phục vụ trực tiếp hoạt động giảng dạy hoặc cung cấp dịch vụ. Chưa tính chi phí khấu hao tài sản cố định.

Đến năm 2016, mức giá được tính như sau: Tính đủ chi phí tiền lương của toàn bộ cán bộ, giảng viên, viên chức của đơn vị;

Chi phí trực tiếp phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập hoặc hoạt động cung cấp dịch vụ, gồm: Chi phí vật tư, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, điện nước, nguyên, nhiên vật liệu và các chi phí khác phục vụ trực tiếp hoạt động giảng dạy hoặc cung cấp dịch vụ;

Chi phí quản lý chung của đơn vị gồm: Chi phí vật tư, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, điện nước và các chi phí khác phục vụ Ban giám đốc, các phòng, ban của bộ phận quản lý hành chính trong đơn vị. Chưa tính chi phí khấu hao tài sản cố định.

Đến năm 2018: Mức giá tính đủ chi phí và mức tích lũy hợp lý.

Căn cứ đề nghị của sự nghiệp GD&ĐT và tình hình thực tế, các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương (hoặc cơ quan được ủy quyền) quyết định đơn vị sự nghiệp có đủ điều kiện được thực hiện trước lộ trình giá dịch vụ sự nghiệp công theo quy định.

Lập Phương