Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 27/1/2016 14:23

Niềm tin Đảng tiếp tục có quyết sách đúng đắn đổi mới GD&ĐT

Niềm tin Đảng tiếp tục có quyết sách đúng đắn đổi mới GD&ĐT

GD&TĐ - Theo dõi Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhiều nhà giáo thể hiện sự tin tưởng, Đảng sẽ tiếp tục có những chủ trương, quyết sách đúng đắn để việc đổi mới giáo dục và đào tạo đạt được thành công tốt đẹp nhất.

Thầy Nguyễn Văn Huấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre: Kim chỉ nam đổi mới giáo dục

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo, luôn có những chủ trương đúng đắn trong việc chỉ đạo, định hướng cho sự phát triển của giáo dục và đào tạo.

 Thầy Nguyễn Văn Huấn
Thật vậy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã có Kết luận số 51-KL/TW tiếp tục khẳng định giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục đào tạo và khoa học và công nghệ là đầu tư cho phát triển; giáo dục và đào tạo phải đi trước và ưu tiên đầu tư trước; giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, Đảng ta đã có Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết này đã nêu ra những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay, là kim chỉ nam cho sự đổi mới về giáo dục và đào tạo, thật sự đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân.

Tôi cho rằng qua nội dung về giáo dục trong phát biểu khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XII của Tổng Bí thư, Đảng ta tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng xem giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu.

Đồng thời, Đảng ta cũng tiếp tục khẳng định các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thể hiện trong Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo, chẳng hạn như mục tiêu của giáo dục và đào tạo là phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; đổi mới công tác quản lý giáo dục, đào tạo; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục…

Phát biểu của Tổng Bí thư cũng nêu mục tiêu là phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Qua đó cho thấy quyết tâm của Đảng ta trong đổi mới giáo dục và đào tạo để nền giáo dục nước ta từng bước hội nhập với nền giáo dục của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu của Tổng Bí thư cũng cho thấy Đảng ta cũng rất quan tâm đến đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vì chính đội ngũ này là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo.

Từ những nhận định trên, tôi tin rằng Nghị quyết của Đại hội lần này sẽ tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo, từ đó, Đảng sẽ tiếp tục có những chủ trương, quyết sách đúng đắn để việc đổi mới giáo dục và đào tạo đạt được thành công tốt đẹp nhất.

Thầy Đinh Tiến Hoa - Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Nỗ lực hết mình cho công cuộc đổi mới giáo dục

Cũng như tất cả người dân Việt Nam, tôi mong muốn, Đại hội Đảng lần này sẽ bầu ra được những lãnh đạo có đủ tâm, đủ tầm, đưa đất nước phát triển vững mạnh trong thời kỳ hội nhập.

Thầy Đinh Tiến Hoa 
Là một nhà giáo, theo dõi Đại hội lần thứ XII của Đảng và thấy rất phấn khởi khi Đảng khẳng định nội dung phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo...

Với Trường THCS Vĩnh Tường, thực hiện chủ trương đối mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, lãnh đạo nhà trường đã quán triệt mục tiêu giáo dục phổ thông tới toàn thể đảng viên trong Chi bộ, Hội đồng sư phạm nhà trường. Phân công triển khai xây dựng các kế hoạch cụ thể, chi tiết tới từng đồng chí lãnh đạo nhà trường, các tổ trưởng chuyên môn theo đặc thù công việc.

Đồng thời, tập trung vào nội dung cơ bản đổi mới phương pháp dạy học với nhiều hình thức, kỹ thuật dạy học khác nhau nhằm phát triển trí tuệ, khả năng sáng tạo, hình thành phẩm chất, năng lực học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Cho phép giáo viên căn cứ vào chương trình của Bộ GD&ĐT để nghiên cứu soạn giảng bài học phù hợp khả năng phát triển của nhóm đối tượng học sinh...

Cùng với việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tạo điều kiện thuận lợi giáo dục học sinh phát triển toàn diện, tăng cường khả năng tự học, nghiên cứu, độc lập suy nghĩ, chúng tôi cũng chú trọng đổi mới công tác quản lý, đổi mới căn bản hình thức thi, kiểm tra và đánh giá kết quả, bảo đảm trung thực, khách quan, đảm bảo độ tin cậy. Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để góp một phần công sức thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Hiếu Nguyễn