Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 14/1/2014 11:11

Nhiều trường hợp cơ sở LKĐT phải bồi hoàn kinh phí

Nhiều trường hợp cơ sở LKĐT phải bồi hoàn kinh phí

GD&TĐ - Liên Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính và Bộ LĐ-TB&XH ban hành dự thảo Thông tư liên tịch quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế  đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực GD&ĐT và dạy nghề.

Theo dự thảo, các bên tham gia liên kết đào tạo có trách nhiệm bồi hoàn kinh phí cho người học nếu văn bằng, chứng chỉ không được cơ quan có thẩm quyền công nhận; vi phạm các điều kiện đảm bảo chất lượng đã cam kết và công khai trước khi tuyển sinh; vi phạm pháp luật dẫn đến việc cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoặc chấm dứt liên kết đào tạo.

Dự thảo cũng ghi rõ, các cơ sở giáo dục tham gia liên kết, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được quyết định mức thu cụ thể theo nguyên tắc bảo đảm đủ bù đắp chi phí hoạt động liên kết đào tạo và có tích lũy để tái đầu tư và phát triển. Mức thu học phí của toàn khóa học phải được công khai với người học trước khi tuyển sinh.

Các cơ sở giáo dục khi tham gia liên kết có trách nhiệm thực hiện ba công khai theo quy định.

Tất cả các khoản thu liên kết đào tạo (liên quan đến hoạt động liên kết thực hiện tại Việt Nam) phải được chuyển vào tài khoản của cơ sở liên kết của Việt Nam mở tại tổ chức tín dụng tại Việt Nam...

Dành tối thiểu 2% thu học phí cho quỹ học bổng

Theo dự thảo, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm trích lập Quỹ học bổng khuyến khích học tập tối thiểu bằng 2% tổng số thu học phí.

Hàng năm, khi quyết toán, phần kinh phí không sử dụng hết hoặc sử dụng không đúng mục đích từ nguồn Quỹ này phải bổ sung vào chênh lệch thu lớn hơn chi của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Các khoản chi từ Quỹ học bổng khuyến khích học tập được hạch toán vào  chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.

Ngoài ra, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện  ba công khai; trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ theo quy định.

 

Hạn gửi góp ý trước ngày 10/2

Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 73/2012/NĐ-CP về tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài khi được ban hành sẽ tác động trực tiếp đến các cơ sở giáo dục tham gia liên kết đào tạo, các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.


Vì vậy, để đảm bảo tính khả thi, phù hợp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cơ sở giáo dục nói trên, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục và cá nhân  trong và ngoài nước góp ý Dự thảo Thông tư.

Các góp ý có thể tập trung vào các vấn đề sau:

Cơ chế quản lý tài chính của các cơ sở giáo dục tham gia hoạt động liên kết đào tạo và của các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Các vấn đề khác dự kiến có thể phát sinh vướng mắc khi văn bản được triển khai thực hiện?

Đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định chưa phù hợp.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/2/2014 qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ GD&ĐT.

Lập Phương