Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 26/2/2015 12:55

Nghệ An: Đề nghị chuyển công tác khác với giáo viên năng lực yếu

GD&TĐ - Đó là một trong những giải pháp của Sở GD&ĐT Nghệ An nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vùng dân tộc miền núi ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, để thực hiện nhiệm vụ này, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng triển khai đánh giá, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị, trường học giai đoạn 2015-2020.

Đồng thời, làm tốt các quy trình bổ nhiệm gắn liền với giao nhiệm vụ trong nhiệm kỳ cho cán bộ quản lý các nhà trường, tổ chức đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn hiệu trưởng.

Cơ quan quản lý cấp trên sẽ xem xét chuyển công tác khác hoặc không bổ nhiệm lại đối với những Hiệu trưởng để cho chất lượng giáo dục không có chuyển biến trong nhiệm kỳ.

Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn phấn đấu thực sự là cốt cán bộ môn nhà trường; mỗi môn học có ít nhất 1 giáo viên vững về chuyên môn làm nòng cốt.

Một nội dung khác được nhấn mạnh là xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ số lượng, đảm bảo định mức giáo viên/lớp theo quy định, nâng dần chất lượng, gắn bó với sự nghiệp giáo dục miền núi.

Giáo viên được phân công giảng dạy phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng giáo dục.

Hiệu trưởng phải tập trung chỉ đạo để nâng cao chất lựợng dạy và học; đề nghị chuyển công tác khác đối với những giáo viên năng lực yếu hoặc vi phạm các quy định về đạo đức làm ảnh hưởng đến uy tín nhà giáo.

Việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác tại địa bàn miền núi và dân tộc cũng được nhấn mạnh. Cùng đó, tôn vinh và khen thưởng đúng mức đối với những người có nhiều cống hiến cho giáo dục miền núi và dân tộc.

Lập Phương

Viet Dzung Pham (27/02/2015 17:04:00 PM)

Tôi thấy chất lượng một số hiệu trưởng quá kém, vấn đề bổ nhiệm cán bộ quản lý chỉ lấy tiêu chí nhân thân làm gốc nên khó để nâng chất lượng đào tạo. nhiều vị chỉ đổi từ chỗ này sang chỗ khác, không có sự bãi nhiệm.

Nếu làm được như bài viết trên thì chúng ta mới tin vào sự đổi mới giáo dục thành công. Một vấn đề nữa, tôi thấy rất khó để đánh giá sự hoàn thành công việc của một hiệu trưởng, các tiêu chí mang tính chung chung mơ hồ.