Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 25/8/2017 18:10

Hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

Hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 - 2020 trong ngành GD&ĐT thành phố.

Theo hướng dẫn này, các nội dung thi đua bao gồm: Xây dựng môi trường giáo dục mở, xanh, sạch đẹp, thân thiện, an toàn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đổi mới dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hội nhập quốc tế; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học;

Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, khởi nghiệp; đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Văn bản cũng đưa ra tiêu chí đánh giá cụ thể đối với tập thể, cá nhân là cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động (nhân viên trường học), học sinh, sinh viên.

Lập Phương