Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 10/5/2013 14:48

Hỗ trợ học nghề cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hỗ trợ học nghề cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

(GD&TĐ) - Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) với tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học.

(GD&TĐ) - Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) với tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học.

Đây là một trong những nội dung tại dự thảo Quyết định về mức hỗ trợ học nghề đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tham gia học nghề được hỗ trợ kinh phí để học một nghề thực hiện thông qua cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, người sử dụng lao động. Không hỗ trợ bằng tiền để người lao động tự học nghề.

Cụ thể, hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) với tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học (mức hỗ trợ cụ thể tùy theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế).

Hỗ trợ không quá 600.000 đồng/người/tháng đối với người lao động học nghề, khóa đào tạo không phải là học nghề trình độ sơ cấp nghề tại các cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo.

Đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia học nghề có mức chi phí đào tạo nghề cao hơn mức chi phí học nghề theo quy định trên (600.000 đồng/người/tháng) thì phần vượt quá chi phí học nghề do người lao động tự chi trả.  

Hải Bình