Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 18/4/2013 10:59

Đối tượng hưởng phụ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Đối tượng hưởng phụ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP

(GD&TĐ) -  Hỏi: Chúng tôi có hộ khẩu tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn và hiện là giáo viên công tại công tác tại vùng đó. Vậy xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Trường hợp của chúng tôi có thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp theo NĐ số: 116/2010/NĐ- CP hay không? Phụ cấp thu hút chúng tôi có được hưởng không?

(GD&TĐ) -  Hỏi: Chúng tôi có hộ khẩu tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn và hiện là giáo viên công tại công tác tại vùng đó. Vậy xin được hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Trường hợp của chúng tôi có thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp theo NĐ số: 116/2010/NĐ- CP hay không? Phụ cấp thu hút chúng tôi có được hưởng không – Bùi Văn Huệ (bivnhu@yahoo.com.vn).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

* Trả lời:

Theo Điều 2 Nghị định 116/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng được hưởng các chế độ phụ cấp là cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Căn cứ vào quy định trên và theo thư các bạn viết, trường hợp của các bạn thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Điều này cũng đồng nghĩa bạn sẽ được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định của Nghị định này. Cụ thể theo Điều 4 của Nghị định trên, phụ cấp thu hút được quy định như sau:

1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

GD&TĐ Online