Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 27/10/2014 09:48

Cơ chế tự chủ với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực GD&ĐT

Cơ chế tự chủ với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực GD&ĐT

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Nghị định này quy định về dịch vụ sự nghiệp công; giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; cơ chế hoạt động và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy; số người làm việc và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tùy theo tính chất, đặc điểm hoạt động được áp dụng các quy định tại Nghị định này hoặc quy định của pháp luật có liên quan.

Theo dự thảo, các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng tham gia cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo theo quy định của pháp luật.

Nhà nước thực hiện phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước có chức năng cung cấp dịch vụ sự giáo dục, đào tạo.

Nhà nước từng bước thay đổi phương thức hỗ trợ ngân sách nhà nước thông qua các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng chính sách sử dụng dịch vụ giáo dục, đào tạo theo quy định của pháp luật, phù hợp với lộ trình tính giá, phí dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Dự thảo cũng phân loại đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo, gồm: Đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính; đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo được giao quyền tự chủ một phần và đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo chưa được giao quyền tự chủ.

Theo dự thảo, đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản kinh phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; được mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi hoạt động dịch vụ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo tự chủ hoàn toàn thì khoản thu học phí và các khoản thu dịch vụ khác được gửi tại ngân hàng thương mại. Toàn bộ tiền lãi được sử dụng để lập các quỹ học bổng cho sinh viên.

Xem chi tiết dự thảo Nghị định TẠI ĐÂY

Lập Phương