Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 28/1/2016 15:00

Bắc Giang công bố kế hoạch chuyển đổi công tác với giáo viên

Bắc Giang công bố kế hoạch chuyển đổi công tác với giáo viên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở năm 2016.

Theo đó, đối tượng chuyển đổi vị trí công tác là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời hạn công tác từ đủ 3 năm (36 tháng) đến 5 năm (60 tháng) tại các vị trí trong lĩnh vực, ngành nghề quy định.

Về cơ bản, việc chuyển đổi vị trí công tác thực hiện ở trong phạm vi huyện, thành phố; trường hợp đặc biệt hoặc do nhu cầu bố trí công tác có thể luân chuyển giữa các huyện, thành phố.

Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức được tiến hành thường xuyên mỗi năm một lần trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8, riêng đội ngũ kế toán các đơn vị thực hiện vào tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm.

Trong trường hợp công chức, viên chức có dấu hiệu vi phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, quyết định miễm nhiệm, chuyển đổi ngay.

Theo Sở GD&ĐT, chuyển đổi vị trí công tác là công việc thường xuyên hàng năm nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ công chức, viên chức ở các đơn vị rèn luyện trưởng thành trên nhiều lĩnh vực, đơn vị khác nhau; tránh tư tưởng bảo thủ, trì trệ đối với công chức, viên chức do làm công việc cố định trong thời gian dài; tránh biểu hiện quan liêu, hách địch, tiêu cực trong đội ngũ công chức, viên chức.

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo dân chủ, khách quan, khoa học; đảm bảo phù hợp với yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; chống biểu hiện chủ nghĩa cá nhân; đảm bảo sự đoàn kết; không làm xáo trộn sự ổn định và ảnh hưởng đến việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ trong các đơn vị.

Chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện từng bước trên cơ sở kế hoạch đã được lãnh đạo Sở phê duyệt, được tiến hành công khai và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.

Lập Phương