Đố vui

Đố vui dân gian

Đố vui dân gian

Bốn chữ đi khắp một đời. Ai sinh ra cũng phải thời trải qua. Là chữ gì?