Bản in

Chính trị

Thứ Ba, 17/8/2010 15:22

"Đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục"

"Đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục"

(GD&TĐ) - Đó là chủ đề Đại hội lần thứ V Đảng bộ Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2010 – 2015 được khai mạc trọng thể sáng nay ngày 17/8/2010.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Nguyễn Vinh Hiển, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đọc diễn văn khai mạc Đại hội
Đồng chí Nguyễn Vinh Hiển, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Đại hội diễn ra dưới sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch do đồng chí Nguyễn Vinh Hiển – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT  làm Chủ tịch đoàn.

Trong phiên làm việc buổi sáng, trước khi tiến hành bầu cử BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới 2010 – 2015, Đại hội đã nghe các báo cáo chính trị quan trọng: Báo cáo tổng kêt công tác nhiệm kỳ 2005 – 2010, phương hướng công tác nhiệm kỳ 2010 – 2015; Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy khóa IV; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

* Nhìn lại một nhiệm kỳ đạt hiệu quả công tác cao.

Trong 5 năm qua, cùng với những thành quả của sự nghiệp đổi mới đất nước, sự nghiệp GD có những chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Để đạt thành tích đó, có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ Bộ GD&ĐT. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo các cơ sở Đảng và đảng viên  thực hiện thắng lợi các mục tiêu, quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về GD – ĐT đã được Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đề ra trên các mặt:

+ Các tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh” bình quân trong 5 năm qua là 92%, vượt chỉ tiêu 2%, không có đơn vị yếu kém.

+ Đã kết nạp được 247 đảng viên (tính từ tháng 12/2006 đến hết tháng 6 năm 2010); so với chỉ tiêu kết nạp 200 đảng viên, Đảng bộ đã vượt chỉ tiêu 24%.

+ Bảo đảm 100% tổ chức cơ sở Đảng có chương trình cải cách hành chính của đơn vị;

+ 100% tổ chức cơ sở Đảng có chương trình lãnh đạo công tác tổ chức đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công chức…

Đồng chí Phạm Vũ Luận, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu ý kiến tại Đại hội
Đồng chí Phạm Vũ Luận, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đảng bộ và các chi bộ đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị trong đơn vị, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, công ty cổ phần, cơ quan báo chí.

Các cấp uỷ Đảng đã tham gia lãnh đạo xây dựng và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phát huy tính chủ động sáng tạo của tập thể cán bộ đảng viên; làm tốt chức năng lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng và công tác đoàn thể quần chúng.

Lãnh đạo thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội X và các Hội nghị Trung ương, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khoá IX), Kết luận 242 của Bộ Chính trị về GD&ĐT. Bảo đảm được sự nhất trí, ổn định về tư tưởng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ quan, đơn vị. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên giữ được phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh. Nền nếp kỷ cương, kỷ luật lao động trong đơn vị có tiến bộ. Các cấp uỷ, cán bộ đảng viên có nhiều nỗ lực phát huy vai trò tác dụng trên các cương vị công tác. Vai trò của các tổ chức quần chúng được phát huy.

Bên cạnh những kết quả được, báo cáo của Đảng bộ cũng thẳng thắn chỉ rõ trong nhiệm kỳ vừa qua, trong Đảng bộ Bộ GD&ĐT còn có mặt hạn chế, đó là: Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ở một số nội dung chưa tốt. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đôi lúc còn đồng nhất công tác chuyên môn với công tác Đảng….

 * Đoàn kết và đổi mới  - hướng đi tất yếu của thời đại

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ V nhiệm kỳ 2010 – 2015 diễn ra vào lthời điểm cả nước đang tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI. Nhiệm kỳ V (2010 – 2015) của Đảng bộ Bộ GD&ĐT là nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tiếp tục thực hiện Thông báo Kết luận số 242 – TB/TW của Bộ Chính trị; thực hiện Chiến lược phát triển GD  giai đoạn 2011 – 2020; thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và nhiều đề án, chương trình công tác quan trọng của Chính phủ liên quan đến GD; Nghị quyết Đại hội Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Phương hướng, nhiệm vụ chung của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới là tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về GD; chiến lược phát triển GD giai đoạn 2011 – 2020; đổi mới quản lý Nhà nước về GD; các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015; các đề án lớn về GD; XH hóa GD phù hợp với điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong sự nghiệp GD; đặc biệt là nâng cao chất lượng GD, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Một số chỉ tiêu cụ thể trình tại  Đại hội là :

- Đảm bảo đạt 100% số lượng đảng viên tham gia các đợt nghiên cứu, học tập các Nghị quyết của Trung ương và của tổ chức Đảng cấp trên.

- Phấn đấu hàng năm có 95% các tổ chức cơ sở Đảng được công nhận đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; không có đơn vị yếu kém.

- Phấn đấu kết nạp 200 đảng viên, trong đó đoàn viên thanh niên chiếm từ 50% trở lên. Đảng bộ có 01 nghị quyết về: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội.

- Các Đảng bộ, Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ của đơn vị. Phấn đấu hết nhiệm kỳ, số chuyên viên cao cấp đạt 10% (hiện nay mới đạt 6,8%), chuyên viên chính đạt 50% (hiện nay mới đạt 33,9%) tổng số cán bộ toàn cơ quan. Bảo đảm 100% tổ chức cơ sở Đảng có chương trình lãnh đạo cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

- Bảo đảm 100% tổ chức cơ sở Đảng có chương trình lãnh đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị.

- 100% tổ chức cơ sở Đảng thực hiện kiểm tra, giám sát hàng năm.

- Bảo đảm 100% tổ chức cơ sở Đảng có chương trình lãnh đạo công tác nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức.

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

* Các nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, cấp ủy; lãnh đạo đảng viên, cán bộ và quần chúng trong cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị. Lãnh đạo thực hiện đổi mới quản lý về GD. Lãnh đạo về việc thực hiện xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

Lãnh đạo việc thực hiện đổi mới chương trình bậc học, tạo chuyển biến mạnh mẽ về phương pháp GD; đẩy mạnh đào tạo và nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội. Lãnh đạo tăng cương đầu tư cho GD. Lãnh đạo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 41/2000/QH10 về phổ cập GD trung học cơ sở và triển khai các nhiệm vụ phổ cập GD trong giai đoạn mới.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, tăng cường GD chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên thông qua các nội dung công tác: Chính trị tư tưởng; Xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ; công tác phát triển Đảng và quản lý đảng viên.

Tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao năng lực lãnh đạo; giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận; tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng với các đoàn thể quần chúng.

Đại hội đã xác định trong 5 năm tới, Đảng bộ có nhiệm vụ tập trung lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện chủ đề của Đại hội: “Đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả GD”. Tiếp tục củng cố khối đoàn kết, tích cực đổi mới quản lý GD, phát triển GD mầm non, GD phổ thông, GD đại học và chuyên nghiệp, GD thường xuyên, GD dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phấn đấu vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Vinh Hiển, Bí Thư Đảng ủy Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 – 2010 bỏ lá phiếu đầu tiên bàu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Đồng chí Nguyễn Vinh Hiển, Bí Thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2005 – 2010 bỏ lá phiếu đầu tiên bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015.

* Tất cả vì mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng GD

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt tổ chức Đảng cấp trên, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương – đã nhất trí và đánh giá cao báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2005 – 2010 cũng như phương hướng công tác nhiệm kỳ 2010 – 2015 của Đảng bộ Bộ GD&ĐT. Đồng chí bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ mới, BCH Đảng bộ nói riêng và toàn Đảng bộ nói chung sẽ tiếp tục phát huy những nền tảng sẵn có, lãnh đạo toàn ngành tiếp tục phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập của đất nước cũng như sự kỳ vọng và trông đợi của toàn Đảng, toàn dân.

Bày tỏ sự nhất trí đối với các nội dung tổng kết công tác nhiệm kỳ 2005 – 2010 cũng như phương hướng công tác nhiệm kỳ 2010 – 2015 của Đảng bộ, đồng chí Phạm Vũ Luận, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT lưu ý các nhiệm vụ và giải pháp để triển khai phương hướng hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh việc phục vụ cho sự phát triển của ngành, còn phải hết sức chú ý và phục vụ cho báo cáo chính trị cũng như phương hướng nhiệm vụ Đảng sẽ được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI dự kiến diễn ra vào đầu năm 2011.

Do đó, BCH nhiệm kỳ tới của Đảng bộ Bộ GD&ĐT cần sớm có hướng tiếp tục và cụ thể hóa các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và đặc biệt là các giải pháp trên cơ sở tổng kết những điển hình tiên tiến từ thực tiễn đổi mới, đặc biệt là thực tiễn đổi mới về quản lý đang rất sôi nổi, sâu rộng và mạnh mẽ trong toàn ngành cũng như trong cơ quan Bộ.

BCH nhiệm kỳ mới cần đưa vào phương hướng nhiệm vụ của mình giải pháp những sáng kiến kinh nghiệm thu được từ thực tiễn đó. Các giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ tới phải là những giải pháp mở, để tiếp thu trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, cụ thể hóa và phát huy được những sáng kiến kinh nghiệm hữu ích cũng như những hướng đi đúng đã và đang đóng góp vào sự phát triển của ngành, để hướng tới một mục tiêu cao nhất như chủ đề Đại hội đã đặt ra: “Đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục”.

Phiên làm việc buổi chiều, Đại hội đã được nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015. Theo đó, với danh sách đề cử 33 người, Đại hội đã tín nhiệm bầu ra 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu Bí thư Đảng ủy khóa V. Phiếu giới thiệu này sẽ được gửi lên Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để xin ý kiến thông qua.

Cùng đó, Đại hội đã tổ chức bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối với 9 đại biểu (trong đó có 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% đại biểu tán thành. Đại hội chính thức bế mạc lúc 17h00 cũng ngày.

Đảng bộ Bộ GD&ĐT là đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Hiện nay, Đảng bộ có 33 tổ chức Đảng, trong đó có 7 đảng bộ cơ sở, 10 chi bộ cơ sở, 16 chi bộ trực thuộc Đảng bộ; toàn Đảng bộ có 95 chi bộ với 1115 đảng viên (tính đến tháng 7/2010), với 4 loại hình tổ chức Đảng (trong cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, công ty cổ phần và cơ quan báo chí).

 

Nhất Nguyên